Sitas - Scandinavian Instant Trees A/S > SITAS - Scandinavian Instant Trees A/S, siden 1966

Plantetips


Transport af træ

Hvis SITAS skal leveres, bliver prisen beregnet ud fra lokalitet, størrelse og mængde, ring og få et tilbud.

Hvis I selv ønsker at afhente træet, er det bedst at transportere træet på en åben anhænger af en vis størrelse. Anhængeren behøver ikke gitter men hvis det er, så skal siderne ikke være højere end 1 m.  

SITAS hjælper med læsningen.

Træet skal ligge ned med rodklumpen mod bilen og kroner over bagkanten. Mellem træ og bagkant skal træet beskyttes så der ikke sker skader på stammen. Det er en god idé at medbringe en bom eller kasse, som kan hæve træets krone fra bagkanten.

Træet bindes godt til.

Om sommeren er det en god ide at tage en presenning med som beskytter krone/blade under kørslen.

Kør forsigtigt.

 


Aflæsning af træ
Luk side eller bagklap op på anhængeren. Tril rodklumpen hen til kanten og styr stammen med den anden hånd.

Modtag rodklumpen med dine knæ/lår og tril forsigtigt rodklumpen videre ned på fortovet. Man kan også bruge ramper. Hvis træet er mindre end det på foto, kan det naturligvis bæres af.

Det er vigtigt at man ikke løfter træet i stammen (det er især hvis træet løftes af med kran). Man skal også være forsigtig med at hive i stammen da klumpen/rødderne kan rive sig løs. Det bedste er at trille rundt med træet.

Pas på at stamme, krone og rodklump ikke bliver beskadiget. Pas på ryggen.

 


Håndtering af træ fra anhænger til plantested

Vi anbefaler at bruge en kraftig sækkevogn. Hvis det er tungt at holde sækkevognen nede samtidigt med at man skubber, kan en person holde sækkevognen og en anden trækker i et reb som bindes fast mellem hjulene.

Til mindre træer kan en trillebør også bruges, men til større træer anbefales mindre maskiner.

Hvis underlaget er blødt/mudret, kan det ske at man kører fast. Vurder da inden om der skal lægges køreplader.

Pas på der ikke sker skader på rodklump, stamme og trækrone.

 


Gode vækstforhold

Før plantning er det vigtigt at undersøge røddernes mulighed for udvikling og planlægge eventuelle forbedringer. Plantehullets udformning har stor betydning. Mængden af god muldjord er afgørende for, hvor længe træet lever.

Rødderne ånder og vil som regel udbrede sig vandret under jordoverfalden hvor jorden er iltrig og porøs. Rødderne vokser ikke ind i stabilgrus eller komprimeret lerjord. Det er vigtigt at træet får gode vækstforhold især i etableringsfasen, som er de første 3 år efter omplantningen. Spørg SITAS til råds. 

Hvad er god muldjord?

Muldjord er en god blanding af sand, ler og organisk stof såsom humus, der er dannet ved nedbrudte planterester. Jorden skal være porøs og have en god krummestruktur. En god krummestruktur betyder, at jorden sikrer et godt fæste for træernes rødder. Desuden er krummestrukturen medvirkende til at holde på vand og mineraler/næringsstoffer, så jorden er mere stabil over for udtørring og udvaskning af næringsstofferne. Samtidig sikrer krummestrukturen, at jorden forbliver porøs, så der kan trænge luft ned i de øverste jordlag og overskydende vand kan ledes væk. Derved fås de bedste forhold for mikroorganismer og regnorme, der sikrer et godt liv og omsætning i jorden.


 
For at teste om jorden har den rette struktur kan man tage en håndfuld og klemme sammen. Jorden skal forblive sammen-trykket, men ved nedkast gå i stykker. 


Forbedring af jorden.

Hvis din jord ikke er muldjord som beskrevet ovenfor kan du forbedre den.
Hvis den er for sandet kan der tilføres noget lerholdigt muld eller noget gartnermuld (50% kompost og 50% spaghnum, se foto....) som SITAS forhandler.

Hvis jorden er for leret kan der tilføres nogle småsten, sand, grus samt gartnermuld. Disse materialer skal blandes med den eksisterende jord og kun udgøre ca. 20 % af den samlede opgravede jordmængde. Hvis jorden er meget hård at grave i anbefaler vi, at en minigraver graver et større plantehul. Den eksisterende jord bortkøres og der tilføres harpet muldjord. 

 

                                                                                                                 

Plantning i 'punkteret' jord.

Hvis jorden er kørt flad af tunge entreprenørmaskiner, bliver den fuldstændig 'punkteret' for ilt. Dette sker allerede ved første overkørsel. I disse tilfælde anbefaler vi, at der graves et plantehul som er 80-100 cm dybt og så bredt som muligt. Bunden af plantehullet brydes. Bedst at grave med en minigraver. Inden plantehullet fyldes op med god muldjord, er det en god ide at tilføre noget vand, for at tjekke om det synker i jorden. Hvis ikke vandet synker skal
træet plantes i
et højbed med passende jordforhold.

Det er en god ide at passe på sin havejord, især hvor der efterfølgende skal plantes træer. Entreprenørmaskiner bør køre på jernplader for at beskytte jorden.

 
Plantning i urbane miljøer.

Ved plantning af træer hvor jordoverfladen er dækket af asfalt, fliser m.m. skal der graves et plantehul hvor overfladen + stabilgrus fjernes. Plantehullet skal graves så bredt som muligt men kun 80-100 cm i dybden. Bunden af plantehullet brydes. Inden plantehullet fyldes op med god muldjord, er det en god ide at tilføre noget vand, for at tjekke om det synker i jorden. Hvis ikke det synker skal der laves yderligere forbedringer eller der skal findes et andet plantested, spørg SITAS til råds.

Husk at rødder er træets 'livsnerve' så det er vigtigt at vækstforholdene er i orden. Der er en direkte sammenhæng mellem den rodvolumen træet får stillet til rådighed, og den alder det kan opnå.

Det er en god ide, at de træer som vælges til disse begrænsede plantehuller
, af natur max bliver 4-6 m høje. Hvis der plantes træer som af natur bliver højere, er det nødvendigt at beskære kronen og reducere bladmassen, hvorved træet tilpasser sin roddiameter.


Forslag til passende plantehul.

For små huller, bedst med langt bed.
Træer plantes i et fælles plantebed.

Plantning i 'skelet jord'.

Ved plantning af træer hvor det ikke er muligt at lave et passende plantehul, kan man opbygge plantebedet således, at det areal som skal dækkes med fliser/chaussesten m.m. kan komprimeres med skeletjord i stedet for stabilgrus. Skeletjord er en blanding af runde sten og muldjord. Stenen opbygger 'skelettet' og muldjorden vaskes ned i hulrummene. Jorden lige omkring rodklumpen skal være alm. muldjord. Opbyg BELU udluftnings- og drænsystem omkring rodklumpen.
    

Plant selv

Det rigtige plantehul.

 1. Inden plantehullet graves er det en god ide at stille træet oven på jorden for at sikre sig, at det er den rette placering.
 2. Marker plantestedet ved at hakke med spaden omkring rodklumpen. Græs skal fjerenes helt,- det kan ikke genbruges her.
 3. Grav et plantehul dobbelt så bredt som træets rodklump og lige så dybt som rodklumpen er høj. Løsn jorden i hullets bund.
 4. Jorden skal være god muldjord. Hvis jorden er hård at grave i skal der jordforbedres, læs mere....

 

 

Plantning.

 1. Tril træet ned i plantehullet. 
 2. Placer træet midt i hullet så toppen af rodklumpen er i niveau med jordoverfladen. 
 3. Fyld den gode jord omkring rodklumpen og træd godt til.

 

 

Støtte.

 1. Bank pæle i jorden (hvis det er nødvendigt) uden for rodklumpen og ca. 75 cm ned så de står fast.
 2. Sele vikles omkring stammen og bankes i pæl med papsøm.
 3. Priser på opbindingsmaterialer.

 


 

Vandingsvold.

 1. Af det overskydende jord udformes en lille jordvold 
  omkring plantestedet, som der skal vandes i.

Vanding af træet 

Alle nyplantede træer skal vandes den først kommende sommer efter plantningen fra d. 15. april til d. 15. oktober.  Dette gælder for alle nyplantede træer, også dem som blev plantet i efteråret.

Ved en normal dansk sommer fyldes vandingsvolden op med vand 1 gang om ugen. Vandmængden er afhængig af træstørrelsen men generelt skal træer med en stammeomkreds mellem 10-18 cm. have 20 l. vand, træer mellem 18-25 cm have 30 l. vand, træer mellem 25-40 cm. have 40 l. vand osv.

Stedsegrønne træer skal desuden vandes 1 gang om måneden den førstkommende vinter.

I samme periode året efter (2. sommer)skal træerne vandes 8-10 gange. Desuden skal der gødes i april og juni med NPK gødning eller lign.

Bemærk at ekstreme vejrforhold har betydning for vandmængden. Hvis der er tørke, skal der vandes ekstra og ved skybrud vandes ikke. Desuden har jordens beskaffenhed også betydning. Hvis den er sandet skal der vandes ekstra og hvis den er leret skal der vandes mindre. 

Vi anbefaler ikke at bruge drypslange, rør eller lign. Vand med vandslange direkte eller i en vandingspose, se vandingspose.

Hvis SITAS planter træet medfølger en vandings- og vedligeholdelses plan for træet i etableringsfasen.


Vedligeholdelse

Gødning:
Træet skal gødes anden vækstsæson efter plantningen. Gød i april og juni med NPK gødning med høj kvælstofprocent.

Beskæring:
Vi anbefaler at nyplantede træer ikke beskæres de første par år efter omplantningen.


Insekt angreb:

Træer kan blive angrebet af insekter hvilket er naturligt, men for et nyplantet træ kan det være fatalt. Prøv at holde træerne fri for angreb, ved forsigtigt at spule eller feje insekterne væk. Undlad at sprøjte med pesticider. Nogle insekter lægger deres æg i bladene om efteråret. For at reducere angrebet til foråret kan man samle de visne blade og brænde dem, eller på anden måde destruere dem.

Træerne i SITAS planteskole er generelt ikke sprøjtet. Vi sprøjter helst ikke fordi vi synes det er vigtigt at træerne ser ud som de vil gøre naturligt,- i samhørighed med insekter.

To gange om året bliver alle SITAS træer kontrolleret af Plantedirektoratet som gennemgår dem for sygdomme og skadedyr. Træer som er syge fældes og træer som er insektplaget kommer i karantæne og behandles. 


Ukrudt:

Plantestedet skal holdes fri for ukrudt og anden beplantning den første sommer efter plantningen. Der skal holdes ukrudtsfrit i min. ½ m radius fra stammen. Vi anbefaler lugning, flis (max 2-5 cm) eller udlægning af kokosmåtte. Sprøjtning mod ukrudt anbefales ikke.

Opbinding:
Tredje år efter omplantningen skal pæle og sele fjernes.


Ring til SITAS hvis der er tvivls spørgsmål og husk, at træet det første år efter omplantningen har den største udvikling under jorden. Dvs at træet koncentrerer sig om, at udvikle sine rødder og sparer derved på energien i de synlige dele over jorden. Blomster, blade, frugt m.m. er reduceret og vil først blive normaliseret efter et par år.
  
 

SITAS giver gerne tilbud på plantning med 3 års vækstgaranti, læs mere...

 
                                                          SITAS        CVR 50751015        Skovvej 56        2750 Ballerup        Tlf. 44 65 05 65          trees@sitas.dk