SITAS - Scandinavian Instant Trees A/S, siden 1966

 

 

 
Handelsbetingelser:


• Tilbud er uforpligtende, indtil skriftlig accept foreligger.

• Kunden opfordres til selv at udvælge planten på SITAS. Hvis dette ikke er muligt udvælger SITAS planten efter bedste overbevisning ud fra kundens instrukser - foto kan tilsendes  også fra underleverandør. Den udvalgte plante kan ikke byttes, når først den er gravet op.

• Hvis planten beskadiges på SITAS, efter at ordren er afgivet men endnu ikke plantet, og SITAS ikke har mulighed for at erstatte den med en lignende, vil SITAS oplyse kunden om dette. Kunden kan vælge at annullere ordren, vælge en anden art eller SITAS kan skaffe planten fra en underleverandør. Ved køb fra underleverandør tages forbehold for prisændringer i forhold til det tilbudte.

• Hvis kunden ønsker SITAS skal plante: Kunden bestemmer plantestedet og fremviser dette på plantedagen. Hvis dette ikke er muligt sørger kunden for at lave en tydelig markering, så misforståelser undgås.  Når først planten er plantet, flyttes eller drejes den ikke. Hvis dette ønskes alligevel, vil SITAS oplyse om pris for udførelse, som vil blive tillagt den endelige faktura.

Hvis kunden ønsker SITAS skal plante: Plantearbejdet bliver udført på den mest skånsomme måde, men der kan være risiko for, at enkelte blade og kviste bliver beskadiget ved håndteringen. Kunden er ikke berettiget til reklamation i den anledning. Ved eventuelle større skader, som væsentligt øger plantens chance for mistrivsel, udskiftes planten med en anden. Kunden opfordres til at være til stede på plantedagen, så reklamationen kan tages til følge og en udskiftning bliver udført, mens SITAS i forvejen er på stedet.

Hvis kunden ønsker SITAS skal plante: SITAS er medlem af Danske Anlægsgartnere, som er anlægsgartnernes brancheforening. For kunden betyder det, at SITAS er medlem af en garantifond, og et ankenævn hvad angår selve plantearbejdet. Yderligere stiller branche-foreningen krav til medlemmerne om at udføre plantearbejdet efter fagets normer om kvalitetsarbejde og grundigt håndværk. Læs mere herom på www.dag.dk.

• Det er vigtigt at være opmærksom på, at det typisk tager 2-3 år, før planten har etableret sig. Dvs. at planten lægger al sin energi i udvikling af rødder hvorved den får færre og mindre blade, blomster og frugter, og planten springer senere ud de første par år efter plantningen. Nåletræer vil tabe de inderste og dermed ældste nåle. Dette er en naturlig reaktion. Desuden bør man også vide, at planten vil komme til at arte sig efter de klimatiske forhold, den står under. Hvis planten f.eks. står vindudsat eller skyggefuldt, vil kronen måske visne tilbage på den udsatte side og udvikle sig mere på den anden side. Disse naturlige forhold kan der ikke reklameres over.

• Betalingsbetingelser: Ved afhentning af planter betales senest på afhentningsdagen. Ved levering af planter betales senest 3 dage før leveringsdagen. Ved plantning ydes der normalt 8 dages rentefri kredit. Ved entrepriser over kr. 50.000,- betales 50% af beløbet ved ordregivelse og de resterende 50% senest 8 dage efter plantedagen. Ved for sen indbetaling pålægges  rykkergebyr på kr. 250,- samt 1,5% i rente pr. påbegyndt måned. Første og anden rykkerskrivelse tilsendes hver 8. dag, inden den videregår til incasso/advokat.

• Persondata:  Ved handel hos SITAS indsamler SITAS kun de personoplysninger, som er nødvendige i forbindelse med handlen. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon og email, som vi indsamler ved tilbud og ordreafgivelse. Disse oplysninger bruges til at identificere dig som kunde, samt levere de services, som er bestilt. Oplysningerne, som vi indsamler, bliver opbevaret sikkert og fortroligt i vores IT-system og i nogle tilfælde i et fysisk register. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende. Vi gemmer oplysningerne i tilfælde af en ny handel. På den måde kan vi nemt og hurtigt finde tilbage til forrige handel og se, hvilke planter som kunden tidligere har bestilt og evt. har garanti på. Derudover opbevares oplysningerne så længe, som det er tilladt i henhold til lovgivningen. Vi videregiver ikke oplysningerne til uvedkommende. Når der handles hos SITAS, har kunden altid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har på kunden. 
Kunden kan til hver en tid kræve, at vi ændrer eller sletter oplysningerne. Kunden kan rette henvendelse til SITAS - trees@sitas.dk  


Garantibetingelser:                                                                                                                                              

• Garantien betyder, at kunden kan få erstattet de købte planter, hvis de dør indenfor 3 år fra plantedato. Garantien kan tilkøbes, når plantningen udføres af SITAS’ professionelle gartnere. Garantien aftales individuelt afhængigt af den enkelte opgave. Vækstforhold, lokation og de klimatiske forhold har betydning og SITAS forbeholder sig ret til ikke at tilbyde garantien. Tilkøb af garantien fremgår af tilbud/faktura. 

Garantien omfatter 1 stk. genplantning pr. død plante indenfor garantiperioden. Planten erstattes til den størrelse, den blev købt. Hvis udsolgt, plantes en anden art eller plantens beløb returneres.

• Undtaget for garanti er skader, der er opstået som følge af force majeure såsom hærværk, oversvømmelse, stormskader eller anden uforudselig hændelse - fysisk eller kemisk, herunder salt eller sprøjte-skader - der ikke har med plantens naturlige vokseevne at gøre. Desuden dækker garantien ikke: 1) hvis SITAS’ vandings & pasningsanvisning ikke bliver fulgt, 2) svampe- eller skadedyrsangreb, 3) manglende blomstring, duft, frugtsætning, høstfarve, tilvækst m.v., 4) hvis planten flyttes eller får ændret vækstvilkårene, 5) hvis adgangsforhold ændres i en grad, som umuliggør genplantning, 6) hvis plantebedet ikke holdes fri for anden beplantning, ukrudt og især græs, 7) hvis planten er helt død ved første reklamation. Se mere herom i næste punkt. 

• Reklamationer inden for garantiperioden tages til følge ved at sende en mail til trees@sitas.dk  med faktura-nummer,  beskrivelse og fotos af hele planten og de berørte områder på planten. Reklamationen skal  stiles til SITAS straks efter, kunden har konstateret en mistrivsel. På den måde har SITAS mulighed for at komme med forslag til vækstforbedringer og evt. redde planten. Vi forbeholder os ret til at undersøge  planten samt afvente bedring inden for garantiperioden. 

• Ved fraflytning opretholdes garantien hvis ny ejer fremviser faktura + har fulgt vores vandings og pasningsanvisning. Det er en betingelse at planterne desuden bliver vandet og passet i overgangsperioden fra fraflytning til indflytning.

• Hvis kunden ønsker at plante selv, er der ikke garanti. Vi henviser til købeloves bestemmelser vedr. almindelig plantehandel. Vi anbefaler kunden at følge disse plantetips,- se her.


Vandings & pasningsanvisning:

Vanding: I første vækstsæson fra d. 15. april til d. 15. oktober vandes én gang om ugen. I samme periode året efter vandes hver anden uge. Hvis der tredje år efter plantningen kommer tørke, skal der også vandes det år. Vand planteområdet godt op, så det sikres, at vandet siver ned til de dybe rødder, som typisk ligger 50-80 cm nede. Volden lappes hvis vandet siver ud. Brug gerne drypslange, vandings-pose eller lign. med det forbehold at det sikres, at vandet siver dybt nok ned,- test evt dette ved at grave i jorden.

Vigtig info: Udover at rødder har brug for vand, så har rødder også brug for ilt. Derfor er det vigtigt, at luftporrerne i jorden ikke er vandmættet hele tiden, hvilket betyder at jorden skal tørre ud mellem vandingerne. Derfor er ovenstående anvisning vejledende og skal justeres efter nedbørsmængde. Brug evt. en regnmåler som hjælp til at sikre, at planten hverken får for meget eller for lidt vand.

Gødning: I april og juni andet år efter omplantningen gødes med NPK 22 3 6 tør gødningsgranulat med høj kvælstof procent og lavt klor indhold. Brug ca. en dl. pr. plante – (ved hækplanter dog mindre). Drys gødningskuglerne jævnt ud over hele rodzonen og ram ikke plantens blade eller nåle.  Rhododendron gødes med surbundsgødning,- se mængde og interval på pakken.

Pasning: De første 3 år efter plantningen holdes det nygravede område omkring plantestedet fri for øvrig beplantning, ukrudt, græs m.v. Især græsrødder er aggresive. For at holde området ukrudtsfri, kan der udlægges løvflis /barkflis (max 10 cm) eller en kokosmåtte. Hvis der udlægges flis, skal der gødes ekstra i forhold til tidligere anvist. Ukrudtsdug, skærver m.v. er også en mulighed, men læg aldrig fliser, brosten eller lign. over plantestedet. Hvis der ved plantningen blev opsat opbindingspæle, skal de fjernes når planten står fast, senest 3 år efter plantning. Det samme er gældende ved wirebardun opbinding. Juster opbindingen løbende, så de sidder stramt dog uden at skade stammen. Hvis der er opsat vandingspose, skal den fjernes efter 2-3 år. Vandingsposen skal jævnligt rystes og evt. gennemskylles, da huller kan kalke til. For at undgå at stammen beskadiges af musegnav eller lign. er det en god ide at  tage den af om vinteren.

Beskæring: Planten skal ikke beskæres de første 3 år efter plantningen – det er vigtigt at planten koncentrerer sig om at udvikle rødder og ikke får beskæringssår. Døde kviste er en undtagelse. Efterfølgende beskæres i sensommeren, hvis nødvendigt. En god regel er kun at klippe, ikke save. Hvis du saver kan beskæringssåret blive for voldsomt.

Skadedyr: For at mindske voldsomme angreb af skadedyr er det en god ide ikke at lade det nyplantede træ stå alene på en nyslået græsplæne. De nyttedyr (mariehøns, guldøjer, svirrefluer m.v.) som  spiser skadedyrene (bladlus, larver m.v.) lever i højt græs, bede og buske, hvor de kan gemme sig. Så det gælder om at byde nyttedyrene (også fuglene) indenfor,  så haven kan komme i en biotopisk balance. Hvis dette ikke er muligt, kan skadedyrene generes med en vandstråle, en kost eller fjernes med håndkraft. Kemisk bekæmpelse er også en mulighed, men dette anbefaler SITAS ikke. Beskyt også planten mod hjorte og gnavere.

• Køber gøres opmærksom på at de gennem deres bestillinger, erklærer sig indforstået med ovennævnte betingelser. 

 
                                          SITAS      CVR 50751015      Skovvej 56     2750 Ballerup      Tlf. 44 65 05 65     trees@sitas.dk